145. Tại sao báo cáo CEO dashboard V2 khác với báo cáo doanh số V2

Nếu doanh số V2 chọn Tiêu chí lọc là Sale, Marketing, Kho,... và chọn kèm bộ lọc sản phẩm Cha thì chỉ số đơn chốt ứng với các kiểu doanh số sẽ sai so với báo cáo CEO dashboard V2.

Báo cáo CEO dashboard V2 là báo cáo chuẩn xác các chỉ số, các đơn vị nên xem trong báo cáo này.

Last updated