Kết nối Combo

2. Chọn kho và shop đã kết nối (chọn kho áp dụng với đơn vị kết nối kho với Shopee)

3. Nhấn button Đồng bộ từ Shopee để hiển thị các sản phẩm từ Shopee với Pushsale

Hiển thị màn hình popup:

  • Lựa chọn Combo: Tick chọn Combo Sản phẩm -> sẽ hiển thị ra các combo để lựa chọn kết nối

  • Chọn combo: chọn combo tương ứng cần kết nối từ Pushsale

  • Cho phép đồng bộ: đồng bộ số lượng từ Pushsale sang Shopee (có thể bỏ qua nếu không muốn đồng bộ)

  • Nhấn cập nhật liên kết để liên kết Combo thành công

5. Trạng thái kết nối

  • OK: kết nối thành công

  • Wait: chờ duyệt từ Shopee

  • Error: kết nối thất bại (cần kiểm tra lại combo sản phẩm hoặc số lượng)

Lưu ý:

  • Nếu không kết nối thành công combo thì không thể đồng bộ đơn từ Shopee và Pushsale

  • Kết nối sản phẩm mã sản phẩm không được chứa: Dấu cách, tiếng việt có dấu, kí tự đặc biệt

Đơn combo đồng bộ Pushsale như thế nào:

Đơn hàng combo về Pushsale sẽ hiển thị dưới dạng tên combo sàn shopee bên trên -> Các sản phẩm trong combo của Pushsale bên dưới - hiển thị dạng như sản phẩm con

Last updated