1.15 Thương mại điện tử

Các bước kết nối với trang thương mại điện tử Shopee:

Bước 1: Tạo nguồn kết nối Marketing, Chi tiết

Bước 2: Vào 1.15.1 Danh sách kết nối để nhập tài khoản Shopee cần kết nối

Bước 3: Sau khi kết nối thành công chuyển đến trang 1.15.2 Danh sách sản phẩm để đồng bộ các sản phẩm từ Shopee về Pushsale

Anh/chị cần kết nối sản phẩm với Pushsale để có thể đồng bộ đơn hàng từ Shopee

Bước 4: Nếu sau khi kết nối đơn hàng chưa về Pushsale. Vào 1.15.3 Danh sách đơn hàng lỗi để cập nhật lại danh sách đơn hàng lỗi từ Shopee về Pushsale

Last updated