1. Sale KPI

Để admin, sale lead và các bạn sale trong nhóm theo dõi được KPI của cá nhân

Đối với tài khoản admin và sale lead có thể chọn bộ lọc sale trong nhóm để theo dõi KPI

Đối với tài khoản sale khác thì theo dõi được tiến độ đạt KPI của cá nhân trong tháng

Ý nghĩa cụ thể của các chỉ số như sau:

 • Target: Mục tiêu quản lý đặt ra cho từng nhân viên

 • Đã đạt: Kết quả nhân viên đạt được tính theo thời gian thực tế

 • Tiến độ: Tỷ lệ đạt được so với target yêu cầu

 • Tình trạng: Đạt/ Không đạt

 • Contacts mới: Số contacts mới được nhận

 • Chốt đơn: Tổng số đơn chốt được

 • Tỉ lệ: Là Tổng số đơn chốt được/ Tổng số contacts được nhận

 • Contacts cũ: Số contacts cũ về trong tháng

 • Tổng đơn chốt = Tổng đơn chốt contacts mới + Tổng đơn chốt contacts cũ

 • Doanh số dự kiến: Là doanh số những đơn được chốt, không bao gồm đơn hoàn/ hủy

 • Lương cứng: Được thiết lập tại mục 13.3

 • Thưởng dự kiến

 • Tổng thu nhập = Lương cứng + Thưởng dự kiến

 • Doanh số thực: Là doanh số những đơn hàng đã chốt được

Tại bảng So sánh tiến độ thời gian:

 • Số ngày trong tháng: Là tổng số ngày của 1 tháng

 • Số ngày làm việc: Là số ngày thực tế đã làm việc

 • Số ngày còn lại: Là số ngày thực tế còn lại trong tháng ( = Số ngày trong tháng - Số ngày làm việc)

 • Tiến độ thời gian tháng: Tỉ lê số ngày làm việc/ Số ngày trong tháng

Last updated