Tính năng Sale chỉ tìm kiếm sản phẩm được phân quyền

Đơn vị muốn sử dụng tính năng vui lòng liên hệ Chuyên viên kinh doanh hoặc bộ phận CSKH để được hỗ trợ bật tính năng này.

Cách bước thao tác sử dụng tính năng

Bước 1. Truy cập tài khoản Admin -> Chọn 1. Quản trị đơn vị -> Chọn 1.3.1 Danh sách sản phẩm

Bước 3. Phân quyền cho Sale -> Ấn Lưu

Bước 4. Sau khi được phân quyền sản phẩm, ở các mục 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.6.2. Marketing chỉ có thể chọn các sản phẩm đã được phân quyền

Lưu ý:

Hiện tại chức năng Sale phân quyền theo sản phẩm chỉ thực hiện tại các mục 4.1. Trong 4.2 Hồ sơ khách hàng; trong các báo cáo Sale vẫn chọn xem được các sản phẩm không được phân quyền

Admin có thể check log cập nhật sản phẩm ở 1.6 Lịch sử hoạt động

Last updated