4. Khai báo thưởng

Thiết lập thưởng theo tỉ lệ doanh thu cho Sale và MKT

Bước 1: Chọn Mục 7. CEO --> 7.1 Kế hoạch kinh doanh --> Khai báo thưởng

Bước 2: Lựa chọn bộ phận để set up thưởng

Bước 3: Thêm các bậc thưởng tương ứng

Bước 4: Điền đầy đủ các mức thưởng theo doanh thu

Bước 5: Chọn Lưu

Last updated