4.2.4 Thu hồi số theo bộ lọc

Trong trường hợp có nhiều contact đã chia cho sale, nhưng admin đơn vị cần thu hồi lại để phân bổ cho sale khác hoặc chia cho chính mình và muốn thao tác trên nhiều bản ghi cùng lúc

2. Sử dụng các bộ lọc tìm kiếm để ra các data cần thu hồi (Lưu ý, chỉ thu hồi được các số chưa chốt đơn)

  • Tính năng này không mở sẵn cho các đơn vị. Đơn vị có nhu cầu sử dụng cần liên hệ bộ phân kinh doanh để được hỗ trợ cài đặt

Với tính năng này, admin sẽ tối ưu trong việc thu hồi số mà không cần phải tick chọn từng bản ghi (tối đa 20 bản ghi) 1 lần thu hồi/ chuyển phân bổ lại sau như đã thao tác ở mục 4.2.3

Last updated