4. CEO Dashboard V2

Pushsale đưa lên bản CEO Dashboard V2 để tất cả các bộ phận xem được các loại báo cáo nhằm mục đích theo dõi hiệu quả làm việc

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

 1. Chọn các bộ lọc Kiểu ngày, khoảng thời gian, các loại doanh số muốn theo dõi và bấm " Tìm kiếm"

Doanh số (trong các báo cáo) = ĐH Tổng Thành Tiền

Trong đó:

Đơn hàng tổng thành tiền = Đơn giá * Số lượng

Đơn hàng tổng tiền = Đơn hàng tổng thành tiền - Chiết khấu + COD

Đơn hàng thành tiền = Đơn giá * Số lượng nhưng sẽ hiển thị theo từng sản phẩm (VD: Đơn hàng có 2 loại sản phẩm thì sẽ hiển thị là Đơn giá SP1 * Số lượng; Đơn giá SP2 * Số lượng)

Đơn Hàng Thanh Toán = (Đơn giá * Số lượng)- Chiết khấu + COD - Đặt cọc

Tại các ô chỉ số, công thức được tính chi tiết như sau:

 • Khách hàng mới: Là số lượng khách hàng mới trong khoảng thời gian được chọn

 • Tỷ lệ chốt đơn khách hàng mới = Đơn chốt khách mới/ Contacts mới

 • Giá trị trung bình đơn = Doanh số tổng khách hàng mới/ Số đơn chốt khách mới

 • Khách hàng cũ: Là số lượng khách cũ trong khoảng thời gian được chọn

 • Tỷ lệ chốt đơn khách hàng cũ = Đơn chốt khách cũ/ Contacts cũ

 • Giá trị trung bình đơn khách cũ = Doanh số tổng khách hàng cũ/ Số đơn chốt khách cũ

 • % Hoàn = Đã hoàn / Tổng giao

 • % Hủy= ( Hủy vận đơn + Hủy đăng đơn)/ Tổng chốt Trong đó: Nếu lọc trong 5.1 Tổng chốt= Tất cả Tổng giao= Tổng chốt- [Chờ vận đơn] - [Giao ngay] - [Hoãn giao hàng] - [Hủy vận đơn] - [Hủy đăng đơn]- [ Không lấy được hàng]

 • CPR quảng cáo ( Trước chiết khấu) = Ngân sách/ Doanh số - Chiết khấu * 100

 • CPR quảng cáo ( Sau chiết khấu) = Ngân sách/ Doanh số * 100

 • Doanh số/ Nhân sự (Trước chiết khấu) = ( Doanh số - Chiết khấu)/ Số nhân sự

 • Doanh số/ Nhân sự ( Sau chiếu khấu) = Doanh số/ Số nhân sự

 • Doanh số: Là doanh số tổng

 • Lợi nhuận = Doanh số - Ngân sách - Lương thưởng - Tiền nhập

Trong đó:

 • Lương thưởng = Lương cứng tháng thực tế * Lương thưởng tháng thực tế

 • Tiền nhập = Gía nhập * Số lượng bán ra

Tại bảng CEO Dashboard, anh/chị có thể xem các loại doanh số của bộ phận Sale và Marketing. Ý nghĩa cụ thể của các chỉ số như sau:

 • (1) Doanh số tổng: Bao gồm tất cả các đơn hàng mà sale đã chốt đơn

 • (2) Doanh số xác nhận = Doanh số tổng - Đã hoàn = 1 - 7

 • (3) Doanh số tạm tính = Doanh số tổng - Đã hoàn - Hủy vận đơn - Hủy đăng đơn = 1 - 7 - 5 = 2 - 5

 • (4) Tiền CK doanh số tạm tính: Là phần chiết khấu theo doanh thu tạm tính

 • (5) Doanh số hủy: Tất cả các đơn ở trạng thái Hủy vận đơn + Hủy đăng đơn

 • (6) Doanh số đang hoàn: Tất cả các đơn ở trạng thái Đang hoàn

 • (7) Doanh số đã hoàn: Tất cả các đơn ở trạng thái Đã hoàn

 • (8) Doanh số đang chuyển = Đã đăng + Đã lấy hàng + Đang giao hàng + Không giao được + Yêu cầu giao lại + Đang hoàn

 • (9) Doanh số giao thành công = Đã giao hàng + Đã thanh toán

 • (10) Doanh số thực tế = Đã thanh toán + Đã đối soát

 • (11) Doanh số chờ đối soát = Doanh số đã thanh toán + Chưa đối soát

Sau 1 thời gian sử dụng, Pushsale sẽ xem xét nhu cầu và ẩn các báo cáo từ 9.1 đến 9.11

Lưu ý: Với báo cáo CEO nếu xem theo từng sản phẩm thì báo cáo sẽ hiển thị doanh số của cả đơn có sản phẩm đó, còn nếu muốn xem doanh số từng sản phẩm thì xem trong mục 9.12 Báo cáo doanh số V2 và chọn bộ lọc Sản phẩm.

User bị xóa mà không phát sinh doanh số không hiển thị trên báo cáo

Các trường hợp user hiển thị trên báo cáo:

 • Bị xóa mà phát sinh doanh số trong thời gian được chọn

 • Không bị xóa và phát sinh doanh số

 • Không bị xóa và không phát sinh doanh số

Update 04/2021

Last updated