8. Báo cáo thống kê

Báo cáo cho phép các bộ phận biết được các chỉ số hiệu quả công việc, các chỉ số ảnh hưởng đến doanh thu để đưa ra các giải pháp pushsale hiệu quả.