Cập nhật tính năng tháng 9/2023

THÔNG BÁO NGÀY 25/9/2023

  1. Thêm trường lý do tạo trong file xuất Excel

Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/cau-hoi-thuong-gap/11.-he-thong/cach-nhan-biet-mot-contact-duoc-tao-tu-dau

Last updated