1.2.1.3 Cập nhật nhận dữ liệu

Xem video hướng dẫn Tại đây

  1. Bật/tắt nhận dữ liệu 1 tài khoản

Vào menu chính chọn 1. Quản trị đơn vị --> 1.2 Nhân sự --> 1.Danh sách nhân viên

2. Bổ sung tính Bật/tắt nhận dữ liệu theo danh sách của tài khoản Sale/CSKH

Người dùng nhập các tài khoản cần bật tắt theo danh sách, các tài khoản sale/cskh được ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Last updated