12. Thống kê khách hàng mua lại theo sản phẩm

Ý nghĩ của báo cáo: Có bao nhiêu đơn hàng có sản phẩm A trong lần mua 1, lần mua thứ n.

Vào mục 8.5.12 Thống kê khách hàng mua lại theo sản phẩm -> Chọn Khoảng thời gian -> Chọn Trưởng Nhóm -> Chọn Sản phẩm -> Ấn Tìm kiếm

Số liệu trên hiển thị:

Sản phẩm A có 7 đơn hàng trong lần mua 1, có 1 đơn àng trong lần mua thứ 2

Chú ý: Nếu sử dụng bộ lọc theo sản phẩm sẽ làm thay đổi số lần mua hàng của khách

Ví dụ

Chưa lọc sản phẩm: Khách X cùng số điện thoại mua 2 lần với sản phẩm A, 3 lần với sản phẩm B --> Khách X đã mua 5 lần

Lọc theo sản phẩm A: Khách X cùng số điện thoại mua 2 sản phẩm A --> Khách X mua 2 lần --> Số lần mua lại thay đổi khi chọn lọc theo sản phẩm --> Kết quả số đơn hàng thay đổi

Last updated