2. Thống kê khách hàng chi trả

Báo cáo thể hiện được số lượng khách hàng chi trả và phần trăm lượng khách hàng đó trên tổng số tất cả khách hàng trong khoảng thời gian được chọn.

Chọn khoảng thời gian -> Kiểu ngày -> Chọn Trạng thái giao hàng-> Tìm kiếm

Báo cáo đang lọc theo 3 trạng thái: Đã giao hàng, Đã thanh toán, Giao hàng một phần

Chú thích báo cáo:

Khách hàng có thể xuất Excel báo cáo để theo dõi.

Lưu ý: Dữ liệu trong khách hàng 360 chỉ tính từ thời điểm mình bật sử dụng KH 360 chứ không tính từ thời điểm đơn vị sử dụng Pushsale

Update ngày 9/10/2023

Bổ sung thêm bộ lọc Phân loại khách trong báo cáo => Người dùng có thể lọc riêng dữ liệu của từng nhóm khách hàng ( Khách mới/ Khách cũ/ Tất cả khách)

Last updated