9. Báo cáo kinh doanh hệ thống

Báo cáo giúp sale xem được các chỉ số đơn chốt, số điện thoại, doanh số, tỷ lệ doanh số tb/sl kho theo kho.

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

Xem tại đây.

Last updated