Dựa trên chỉ số nào để bật tắt nhận số của sale hiệu quả hơn?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 4.6.5 Báo cáo tối ưu sale -> Lọc Khoảng thời gian -> Bấm Tìm kiếm

2. Tham khảo các bộ chỉ số sau để đánh giá số lượng & chất lượng Ví dụ

  • Tỉ lệ chốt và Tổng thời gian gọi ra

  • Số nhận, Số kho, Số trùng và Số contact chưa tác nghiệp

  • Số đơn chốt và Tổng cuộc gọi nghe máy/ tổng cuộc gọi ra

  1. Căn cứ vào các bộ chỉ số trên để bật tắt Nhận dữ liệu của Sale tương ứng

Tips:

  • Có thể thiết lập ra mức cảnh báo của các chỉ số

  • Nên sử dụng thêm tổng đài để có đầy đủ bộ chỉ số về cuộc gọi

Có thể kết hợp báo cáo này với Báo cáo công việc Sale để phân bổ data cho hợp lý.

Last updated