1.16.2 Danh sách kết nối sản phẩm

2. Ở màn hình Danh sách kết nối sản phẩm, người dùng chọn khoshop cần đồng bộ, sau đó ấn vào nút Đồng bộ từ Tiktok

3. Sau khi Đồng bộ sản phẩm thành công, các sản phẩm ở trong Tiktok sẽ hiển thị về màn hình Danh sách kết nối sản phẩm với các thuộc tính trên Tiktok

Ngoài ra người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm theo trạng thái liên kết, tên hoặc id của sản phẩm

4. Sau khi sản phẩm trên Tiktok hiển thị trong màn Danh sách sản phẩm sàn thương mại điện tử, người dùng sẽ liên kết từng sản phẩm của Pushsale với từng sản phẩm của Tiktok

Sau khi cửa sổ Liên kết sản phẩm hiện lên, người dùng sẽ chọn sản phẩm của Pushsale để liên kết với sản phẩm của Tiktok. Sau khi chọn xong người dùng có thể đồng bộ giásố lượng trong kho của Pushsale lên Tiktok, sau đó ấn vào nút Cập nhật liên kết để có thể đồng bộ sản phẩm

5. Trạng thái kết nối

Sau khi liên kết thành công, trạng thái kết nối của sản phẩm sẽ chuyển thành OK để thông báo sản phẩm đã được kết nối thành công, những sản phẩm chưa được liên kết sẽ hiển thị trong ghi chú là Chưa liên kết

Last updated