6. Kế toán

Tài khoản sử dụng: Kế toán. Kế toán nắm bắt và tổng hợp các đơn hàng, thống kê doanh thu - chi phí một cách thuận tiện và chính xác, theo dõi số liệu báo cáo kinh doanh của Doanh Nghiệp