Có phân quyền cho kế toán tạo sản phẩm được không?

Điều này là không thể, vì tài khoản kế toán trên hệ thống Pushale chỉ liên quan đến phần kế toán nội bộ thôi, còn phần thêm sản phẩm là tài khoản Admin.

Last updated