Làm thế nào để sửa tên hiển thị?

  1. Đăng nhập tài khoản vào trang https://pushsale.vn

  2. Sửa tên mục: Họ và tên

  3. Thay ảnh mục: Ảnh đại diện

  4. Sau khi sửa các thông tin, hãy bấm nút Lưu.

Last updated