Cập nhật thông tin chiến dịch

Tại màn hình Quản lý chiến dịch, lựa chọn chiến dịch để cập nhật thông tin.

  1. Thay đổi dữ liệu các trường thông tin chiến dịch.

Last updated