Lọc thông tin khách hàng

Lọc thông tin khách hàng theo các bộ lọc

  1. Tại màn hình Quản lý khách hàng -> Chọn Lọc thông tin khách hàng theo các điều kiện:

  • Khoảng thời gian

  • Thông tin khách hàng : Tên, Số điện thoại, Email

  • Các điều kiện lọc thêm: Chiến dịch quảng cáo,Số lần mua lại, Nhóm khách hàng, Tình trạng hôn nhân, Ngôn ngữ, Địa chỉ, Giới tính, Tháng sinh, Tuổi từ - Tuổi đến, Tôn giáo, Thu nhập TB tháng từ - đến, Chỉ tiêu TB tháng từ - đến.

Last updated