10. Báo cáo thống kê khách hàng mua lại

Báo cáo cho phép các bộ phận biết được các thống kê về số lần mua lại của khách hàng và các chỉ số của khách hàng mua lại qua đó đưa ra các giải pháp upsale hiệu quả.

Bước 1: Vào menu, chọn 8. Báo cáo thống kê --> 8.5 Quản trị --> Báo cáo thống kê khách hàng mua lại

Bước 2: Chọn các bộ lọc Trưởng nhóm, sản phẩm, khoảng thời gian muốn theo dõi và bấm " Tìm kiếm"

VD: Trong thời gian 1/10-31/10/2021

Số khách hàng mua lần 2 : 2 khách

Tỉ lệ mua lại TB: = 2/14= 0.14

Tỉ lệ mua tiếp: Số đơn hàng: 4

Số sản phẩm: 6 Sản phẩm/đơn: 6/4=1.5

Doanh số: 2000000

Giá trị trung bình từng lần mua: 1000000

Tại các ô chỉ số, công thức được tính chi tiết như sau:

  • Số khách hàng (a): Tổng số khách hàng phát sinh đơn hàng trong thời gian được chọn ứng với các lần mua tương ứng, số lần mua lại tách riêng chứ không gộp chung

  • Tỉ lệ mua lại TB = (Số khách hàng mua lần n)/(Số khách hàng mua lần 1)

  • Tỷ lệ mua tiếp= Số khách mua lần n/ số khách mua lần (n-1)

  • Số đơn hàng (b): Số đơn hàng trong lần mua n

  • Số sản phẩm (c): Tổng số sản phẩm trong lần mua n

  • Sản phẩm/đơn = Số sản phẩm/Số đơn hàng (c/b)

  • Doanh số (d) = Tổng thành tiền của đơn han

  • Giá trị trung bình đơn của từng lần mua = Doanh số tổng/Tổng số khách hàng phát sinh đơn hàng (d/a)

Lưu ý: Bộ lọc ngày trong báo cáo này là ngày được chọn, không đi theo các bộ lọc kiểu ngày mặc định của các báo cáo, được hiểu là chỉ số báo cáo sẽ hiện thị thực tế theo thời điểm được chọn ( có biến động sẽ được cập nhật)

Update tháng 10/2022

Bổ sung thêm màn danh sách khách hàng mua lần 2,... Admin có thể view chi tiết danh sách khách hàng và xuất excel

Last updated