Làm thế nào: kiểm soát số lượng hàng hóa bàn giao cho đối tác vận chuyển để hạn chế thất thoát ?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 5.1 Đăng đơn

2. Tích chọn các đơn bàn giao cho đối tác vận chuyển

4. Tạo biên bản và tiến hành thêm đơn vào biên bản

Last updated