96. Có những tài khoản nào được đăng nhập App mobile

Các loại tài khoản có thể đăng nhập app mobile bao gồm:

  1. Tài khoản Admin

  2. Tài khoản Sale

  3. Tài khoản Kho

Tuy nhiên khi đăng nhập trên App, chức năng của các tài khoản vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều tính năng bắt buộc phải sử dụng bản Web mới thao tác được

Last updated