1. Lịch sử đăng nhập

Hiển thị danh sách IP đăng nhập cho Admin và cảnh báo khi có 1 địa chỉ IP đăng nhập vào nhiều tài khoản

2. Chức năng dành cho tài khoản Admin CEO, người dùng có thể chọn các bộ lọc để xem lịch sử đăng nhập của từng tài khoản trong đơn vị của mình.

  • Quyền: lựa chọn xem theo quyền của tài khoản (Admin, CEO, Sale, MKT, Kế toán, Kho ...)

  • User: chọn tài khoản trong đơn vị

  • Khoảng thời gian

  • Trạng thái đăng nhập: thành công và thất bại

  • Sắp xếp

3. Hệ thống cũng sẽ hiển thị các tài khoản có nhiều hơn 2 IP để cảnh báo cho Admin có thể kiểm tra khi cần thiết

Trong đó:

  • IP: Mỗi một đường truyền mạng sẽ có một IP khác nhau

  • Mã định danh: Bằng IP + mã định danh của trình duyệt

Lưu ý: Mã định danh được sinh ra và lưu lại theo cookies, nếu người dùng xóa cookies của trình duyệt thì mã định danh đó sẽ bị mất đi và sinh ra một mã định danh mới.

Để biết IP của mình là bao nhiêu, Anh/Chị hãy truy cập vào trình duyệt của máy tính, tìm kiếm bằng google với đoạn text sau: my IP address Khi đó trình duyệt sẽ trả về IP của máy tính như hình bên dưới

Updated 07/2020

Last updated