1.10 Import excel

Nhập dữ liệu khách hàng mới, khách hàng cũ vào hệ thống của Pushsale. Tính năng chỉ áp dụng cho tài khoản Admin

1. Truy cập Tài khoản Admin

4. Điền thông tin vào file excel mẫu

 • Họ tên khách hàng - Bắt buộc

 • Số điện thoại - Bắt buộc

 • Tin nhắn - Bắt buộc - bao gồm mọi thông tin khác của khách hàng

 • Tên sản phẩm - Không bắt buộc

 • Sale (Username) - Phân bổ cho sale - Không bắt buộc

 • Tác nghiệp - Bắt buộc

 • Sau bao lâu - Không bắt buộc

 • Tên landing - Bắt buộc - Điền đúng Landing sẽ tính đúng contact cho Marketing

Tên các trường cần giống như tên của hệ thống trả về trong cột Danh mục

Bảng bên phải trong file excel là tên sản phẩm - tên sale - tên tác nghiệp - sau bao lâu - tên landingpage hợp lệ do hệ thống xuất ra. Cần điền đúng những tên này để hệ thống xác định file hợp lý.

Chú ý:

Cần điền đầy đủ các trường: Họ tên - SĐT - Tin nhắn - Tác nghiệp - Tên landing

Tên của các trường cần giống như tên của hệ thống trả về trong cột Danh mục

Update 8/2023

Bổ sung thêm trường Địa chỉ trong file import excel

Sau khi upload thành công, thông tin tại trường Địa chỉ sẽ hiển thị tại ô Địa chỉ chi tiết

6. Kiểm tra các contact không hợp lệ, các contact trùng

Các contact không hợp lệ, cần phải xóa trước khi upload file mới

 • Chọn trạng thái Không hợp lệ để check các contact không hợp lệ -> Ấn Tìm kiếm

Màn hình hiển thị ra các số không hợp lệ, anh /chị có thể thao tác Xóa toàn bộ hoặc Xóa đã chọn

 • Các contact trùng bao gồm: Trùng số hệ thống, trùng số excel. Anh/Chị có thể chọn xóa trùng hệ thống và xóa trùng hệ thống trước khi upload lên hệ thống

 • Đối với các data khách cũ. anh/chị có thể chọn xóa khách cũ, xóa đã tồn tại trước khi upload lên hệ thống

Giải thích:

 • Check trùng số Excel : Các bản ghi data trong file Excel giống nhau

 • Số lượng hiển thị là số lượng của bản ghi. VD: 1 sđt trùng có 4 bản ghi trong file Excel sẽ báo là 4 không phải là 1

 • Tất cả công tác check sẽ không tính bản ghi chăm sóc vào để check

7. Chọn Hoàn tất import để nhập data vào hệ thống

Sau khi chỉnh sửa các contact không hợp lệ, các contact trùng và ấn Hoàn tất Import

8. Xóa Danh sách đã import trên hệ thống

 • Sau khi import data lên hệ thống thì tất cả các lần Import đều hiển thị ở phần Lịch sử Import.

Tài khoản Marketing không xóa được lịch sử Import Excel

Anh/Chị có thể xem chú thích diễn giải trong form Import data

Last updated