Cách tạo nhóm như thế nào?

1. Truy cập vào tài khoản Admin

  • Click chọn phân quyền trưởng nhóm cho từng vị trí, bộ phận: Sale, Chăm sóc khách hàng, Marketing

Last updated