2. Kết nối Webcake

Kết nối dữ liệu từ Webcake để data tự động đổ về hệ thống Pushsale

2. Tại màn hình kết nối Landing, Bấm Thêm

3. Điền thông tin để tạo nguồn mới

 • Loại kết nối: Landing

 • Tên nguồn dữ liệu: Tên của landingpage

 • Url nguồn dữ liệu: đường dẫn về landing

 • Kênh quảng cáo: Phân biệt các kênh chạy quảng cáo

 • Sản phẩm: Phân quyền sản phẩm được chạy

 • Chọn nhanh sale từ Nhóm sale: chọn nhóm sale sẽ hiển thị ưu tiên sale cho các thành viên trong nhóm

 • Ưu tiên sale: Phân quyền sale được chia data

 • Url API: Mã kết nối với form của Ladipage (Sau khi điền đầy đủ thông tin hệ thống sẽ tự sinh ra)

 • Nhập thủ công: Cho phép sale lựa chọn nguồn này khi lên đơn thủ công

 • Duyệt: Admin xác nhận nguồn này, thì dữ liệu mới được chia về cho các sale

4. Copy mã Url kết nối V2 có dạng như bên dưới

5. Gán mã Url API V2 vào form Webcake

 • Anh/Chị copy link URL kết nối V2 vào mục API URL ở Cấu hình tài khoản liên kết

 • Tại mục API content type, anh/chị có thể chọn 1 trong 3 lựa chọn sau: x-www-form-urlencoded/ multipart/form-data/ application/json Lưu ý: Ưu tiên Json

Các trường Pushsale nhận từ Webcake

 • 1/ name :Tên

 • 2/ link: Đường dẫn

 • 3/ phone : SĐT

 • 4/ message : Tin nhắn

 • 5/ date : Ngày tháng

 • 6/ address: Địa chỉ

 • 7/country : Quốc gia

 • 8/ district: Quận/ huyện

 • 9/ ward: Phường/ xã

 • 10/ products : Chọn 1 sản phẩm

 • 11/ quantity : Số lượng

 • 12/ Coupon: Phiếu mua hàng

 • 13/ Text input: Nội dung

 • 14/ Tải lên: ảnh hoặc file

 • 15/ utm_source

 • 16/ utm_medium

 • 17/ utm_campaign

 • 18/ utm_content

 • 19/ utm_term

 • 20/ singlechoice

 • 21/ multiplechoice

Lưu ý: Cần nhập đúng các trường như sau:

full_name -> name

phone_number -> phone

textarea_input_1 -> message

Lưu ý: Mỗi khi thêm một trường mới cho form của Webcake cần phải gán lại mã API để hệ thống nhận thêm trường mới

Last updated