Nhóm KH360

Update ngày 25/10/2023

Trong Màn danh sách cấu hình tại Menu 9.2.2 Danh sách cấu hình, Pushsale bổ sung thêm 2 lựa chọn nhóm là - Lên hạng khách hàng 360 - Sinh nhật khách hàng 360

  1. Lên hạng KH360

  • Cấu hình thông báo Web/App Pushsale: Sẽ gửi thông báo cho sale, nhưng sale không thao tác click được vào popup để ra thông tin khách hàng

  • Thông báo SMS - ZNS : Sẽ gửi cho khách khi khách lên cấp hoặc có thay đổi chỉnh sửa cấp bậc của mình

  1. Sinh nhật KH360

  • Cấu hình thông báo Web/App Pushsale: Sẽ gửi thông báo cho sale khi đến sinh nhật khách của mình , nhưng sale không thao tác click được vào popup để ra thông tin khách hàng

  • Thông báo SMS - ZNS: Sẽ gửi cho khách khi đến sinh nhật

Admin tự tạo các mẫu tin nhắn trong mục 9.2.3 Quản lý tin nhắn mẫu Ảnh minh họa:

Last updated