Tính năng tài khoản bị khóa và bị xóa không hiện trong danh sách phân bổ hàng loạt

Mặc định các tài khoản bị xóa sẽ không hiển thị trên danh sách phân bổ, còn các tài khoản bị Khóa sử dụng vẫn hiển thị trong danh sách phân bổ.

Bước 1. Truy cập vào tài khoản Admin. Vào 1.5 Phân bổ data hoặc vào 4.2 Hồ sơ khách hàng -> Chọn nút Phân bổ lại sau -> Hiển thị sang popup Phân bổ data ở 1.5

Bổ sung thêm 2 dòng ở mục Danh sách phân bổ

Bước 2. Thực hiện tick Không hiển thị Sale khóa tài khoản -> Chọn sản phẩm -> Các Sale đã bị khóa tài khoản không hiển thị trong danh sách phân bổ

Bước 3. Chọn Phân bổ

Lưu ý: Nếu Admin vẫn phân bổ số cho Sale đã khóa tài khoản, thì số vẫn chia về cho Sale đã khóa và được phân bổ.

Nút Phân bổ lại ngay lập tức vẫn hiển thị danh sách các tài khoản đã khóa.

Last updated