4.2.6 Xóa/khôi phục lịch sử tác nghiệp

2. Tích chọn những contact cần xóa lịch sử tác nghiệp

Lưu ý: Tài khoản admin mới có quyền xóa/khôi phục lịch sử tác nghiệp

Last updated