112. [Pushcall] Có ghi âm nhưng nghe không có tiếng

Trường hợp ghi âm nghe không có tiếng, tức là đang ghi âm bằng ứng dụng MyRecorder hay Cube ACR (ghi âm bằng ứng dụng thứ 3 sẽ không đảm bảo chất lượng ghi âm tốt nhất, vấn đề này không kiểm soát được).

Khuyến cáo, để ghi âm 100% tốt thì chỉ dùng ghi âm mặc định của điện thoại.

Last updated