Đồng bộ bài post thủ công

Sử dụng khi người dùng muốn đồng bộ tất cả bài post tại thời điểm trước khi kết nối fanpage với Pushsale, hoặc khi tài khoản facebook liên kết với Pushsale không có đủ quyền để đồng bộ tự động

Đối với tài khoản FB liên kết với Pushsale nhưng không có đủ quyền để đồng bộ tự động thì vẫn cần tích chọn ô Sử dụng Tạo source post tự động

2. Tại Tab Số lượng, chọn số lượng bài post cần đồng bộ

3. Tích chọn Tạo đơn hàng tự động nếu muốn tự động tạo contact các số điện thoại trong những bài post này (Nếu được tạo, các contact này sẽ hiển thị trong màn hình Hồ sơ khách hàng)

Updated 04/2020

Last updated