Tại sao báo cáo Doanh số V2 khi chọn theo bộ lọc sản phẩm lại lệch doanh số giao thành công so với khi chọn bộ lọc sale, marketing, kho ?

  1. Vào mục 8.5.8 Báo cáo danh số V2, chọn khoảng thời gian cần tìm, chọn bộ lọc Sale/Marketing/Kho/Sản phẩm, chọn bộ lọc Doanh số giao thành công

2. Khi chọn bộ lọc Sale/Marketing/Kho và bộ lọc Sản phẩm sẽ thấy Doanh số giao thành công lệch nhau. Giải thích:

  • Đối với bộ lọc Sale/Marketing/Kho

Doanh số giao thành công = Doanh số đã giao hàng + Đã thanh toán + Giao hàng 1 phần (giá trị thực tế thu được của khách)

  • Đối với bộ lọc Sản phẩm

Doanh số giao thành công = Doanh số đã giao hàng + Đã thanh toán + Giao hàng 1 phần (giá trị đơn hàng ban đầu)

Lưu ý:

Khi chọn bộ lọc Sản phẩm cần lưu ý những đơn hàng có chiết khấu theo đơn vì

Tiền chiết khấu = Chiết khấu theo đơn + Chiết khấu theo sản phẩm

Last updated