Admin muốn xem: Doanh số chăm sóc khách hàng, Doanh số khách mới, Hủy đơn, Hoàn đơn thì làm thế nào?

Khi Admin muốn xem báo cáo thì thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Admin

Bước 2: Kích vào mục 8. Báo cáo thống kê

Bước 3: Chọn mục 8.5.1 CEO Dashboard.

1. Nếu Admin muốn xem Doanh số chăm sóc khách hàng:

2. Nếu Admin muốn xem Doanh số khách mới:

3. Hủy đơn và Hoàn đơn:

Bảng báo cáo CEO dashboard không xem được doanh số hủy đơn và hoàn đơn.

Last updated